Afrikaans | The Unlikely Idols

The Unlikely Idols – B1

Hoofstuk 2: Die Heiligdom

Terwyl die vroue om die tafel saamgedrom het, het Yoko vir hulle die besonderhede van 'n ruim woonstel in Setagaya gewys, haar oë blink van opgewondenheid.

"Dit is dit, meisies! Dit is die perfekte plek vir ons om te repeteer en saam as 'n groep te groei," het Yoko gesê.

Emiko kyk nader na die foto's, haar vingers raak aan die luukse uitleg. "Dit is pragtig, Yoko, maar kan ons dit regtig bekostig?"

Yukiko het bygevoeg, "Ons kan ons geld bymekaar sit. As ons ernstig hieroor is, het ons 'n plek nodig waar ons ons heeltemal kan verbind tot ons droom."

Die ander het ingestem, en Haruko het gesê: "Boonop verdien ons 'n heiligdom van ons eie, weg van ons daaglikse lewe."

Akiko het omgekyk na haar nuwe vriende en geglimlag, "Goed dan, kom ons gaan kyk môre hierdie woonstel."

Die volgende dag het die vroue na die Setagaya-woonstel gegaan en was dadelik beïndruk deur die elegansie en ruimte wat dit gebied het. Hulle het deur die hoëplafonkamers gestap en hulle toekoms saam as afgode verbeel.

Sachiko het haar hande geklap, "Dit gaan ongelooflik wees! Dink net aan ons wat ons dansroetines in hierdie sitkamer oefen."

Tomoko het geglimlag, "En ons kan selfs ons eie kamers hê, wat wonderlik sal wees om te bind en mekaar beter te leer ken."

Terwyl hulle in die woonstel rondgekyk het, het die vroue se opgewondenheid gegroei, en hulle het geweet hulle het hul heiligdom gevind. Hulle het die huurkontrak geteken, en binne 'n paar dae is hulle almal ingetrek.

In die aande het die vroue in die sitkamer ontmoet en hul planne en toekoms as afgode bespreek. Hulle sou idees vir hul skoolmeisiekostuums uitdink en hul sang en dans tot laat in die nag oefen.

Een aand het Noriko voorgestel: "Ons moet met 'n groepnaam vorendag kom. Iets wat ons sterk band en ons verbintenis tot hierdie droom verteenwoordig."

Chieko het vir 'n oomblik gedink, en toe verlig haar gesig, "Wat van 'Twaalf Vir Altyd'? Dit beteken dat ons altyd daar sal wees vir mekaar, maak nie saak wat nie."

Die ander was mal oor die idee, en hulle het besluit om hul groep amptelik "Twelve Forever" te noem.

Soos die dae verbygegaan het, het die vroue nader gegroei, en hul heiligdom in Setagaya het hul veilige plek van die wêreld geword. In hierdie hawe het hulle hul geluk en bekommernisse gedeel, en die band tussen hulle het net sterker geword.

“Dit is net die begin, meisies,” sê Ayako en lig haar glas in 'n heildronk. "Hier is vir ons, vir Twelve Forever, en vir ons toekoms as afgode!"

Die vroue het gejuig en hul bril saam geklink, verenig in hul droom en gereed om die uitdagings wat ook al voorlê die hoof te bied.

Chapter 2: The Sanctuary

As the women gathered around the table, Yoko showed them the details of a spacious flat in Setagaya, her eyes shining with excitement.

"This is it, girls! This is the perfect place for us to rehearse and grow together as a group," Yoko said.

Emiko looked closer at the pictures, her fingers touching the luxurious layout. "It's beautiful, Yoko, but can we really afford it?"

Yukiko added, "We could put our money together. If we're serious about this, we need a place where we can completely commit to our dream."

The others agreed, and Haruko said, "Besides, we deserve a sanctuary of our own, away from our daily lives."

Akiko looked around at her new friends and smiled, "Alright then, let's go and see this flat tomorrow."

The next day, the women went to the Setagaya flat and were immediately impressed by the elegance and space it offered. They walked through the high-ceilinged rooms, imagining their future together as idols.

Sachiko clapped her hands, "This is going to be amazing! Just think of us practising our dance routines in this living room."

Tomoko smiled, "And we can even have our own rooms, which will be great for bonding and getting to know each other better."

As they looked around the flat, the women's excitement grew, and they knew they had found their sanctuary. They signed the lease, and within a few days, they were all moved in.

In the evenings, the women would meet in the living room, discussing their plans and future as idols. They would think up ideas for their schoolgirl costumes and practise their singing and dancing late into the night.

One night, Noriko suggested, "We should come up with a group name. Something that represents our strong bond and our commitment to this dream."

Chieko thought for a moment, and then her face lit up, "How about 'Twelve Forever'? It means that we'll always be there for each other, no matter what."

The others loved the idea, and they decided to officially name their group "Twelve Forever."

As the days went by, the women grew closer, and their sanctuary in Setagaya became their safe place from the world. In this haven, they shared their happiness and worries, and the bond between them only grew stronger.

"This is just the beginning, girls," Ayako said, raising her glass in a toast. "Here's to us, to Twelve Forever, and to our future as idols!"

The women cheered and clinked their glasses together, united in their dream and ready to face whatever challenges lay ahead.