Bulgarian | Jaap in Moscow

Jaap в Москва – B1

Глава 4: Изучаване на езика на влиянието

Яп решава да научи руски, за да разбере по-добре света, в който е навлязъл. Той искаше да общува ефективно с Надя и нейните влиятелни приятели и да се потопи в руската култура и политика.

Една вечер, докато практикуваше руски с Надя, Яап каза: „Надя, искам да подобря руския си, за да мога да следя разговорите около мен. Толкова много се случва в политиката, а аз чувствам, че знам само малко.“

Надя отговори: „Това е страхотна идея, Яп. Колкото по-добре разбираш руски, толкова повече ще оцениш тънкостите на нашата политика и общество.“

С помощта на Надя руският на Яап се оправи бързо. Той се включи в разговори с нейни приятели, говорейки за политика, култура и текущи събития.

На приятелска среща Яап дебатира с руски дипломат. „Мисля, че Русия трябва да има силни връзки със своите съседи“, каза Яп на руски.

Дипломатът отговори: „Това е вярно, но ние трябва да мислим и за нашите национални интереси и сигурност. Понякога трябва да правим трудни избори, които няма да се харесат на всички“.

Джап кимна. — Разбирам. Това е деликатен баланс, нали?

Дипломатът отговори: „Да, така е. Хубаво е да видя някой като вас да учи нашия език и да се присъедини към тези разговори“.

Докато Яап научаваше повече за езика и културата, връзката му с Надя и нейните приятели ставаше по-силна. Те му вярваха повече и го включваха в лични разговори, давайки му представа за руската политика и общество.

След разговор с високопоставен служител на ФСБ, Яап казал на Надя: „Надя, мисля, че започвам да разбирам сложността на този свят. Вълнуващ е, но и малко плашещ.“

Надя каза гордо: „Знаех, че можеш да го направиш, Яп. Стигна толкова далеч, откакто се срещнахме за първи път, и аз много се гордея с теб.“

Докато продължаваха да изследват света на московския елит, новото разбиране на Яп за езика на влиянието му помогна да оцени предизвикателствата и възможностите, пред които са изправени. Пътуването им обаче далеч не беше приключило, тъй като скоро щяха да се окажат още по-дълбоко въвлечени в рисковия свят на шпионажа и властта.

Chapter 4: Learning the Language of Influence

Jaap decided to learn Russian to better understand the world he had entered. He wanted to communicate effectively with Nadya and her influential friends, and to immerse himself in Russian culture and politics.

One evening, while practising Russian with Nadya, Jaap said, "Nadya, I want to improve my Russian so I can follow the conversations around me. There's so much happening in politics, and I feel I only know a little."

Nadya replied, "That's a great idea, Jaap. The better you understand Russian, the more you'll appreciate the subtleties of our politics and society."

With Nadya's help, Jaap's Russian got better quickly. He joined in conversations with her friends, talking about politics, culture, and current events.

At a friend's gathering, Jaap debated with a Russian diplomat. "I think Russia should have strong ties with its neighbours," Jaap said in Russian.

The diplomat replied, "That's true, but we must also think of our national interests and security. Sometimes we must make hard choices that not everyone will like."

Jaap nodded. "I see. It's a delicate balance, isn't it?"

The diplomat answered, "Yes, it is. It's nice to see someone like you learning our language and joining in these talks."

As Jaap learned more about the language and culture, his relationship with Nadya and her friends grew stronger. They trusted him more and included him in private conversations, giving him insight into Russian politics and society.

After a conversation with a high-ranking FSB official, Jaap told Nadya, "Nadya, I think I'm beginning to understand the complexity of this world. It's exciting but also a bit scary."

Nadya said proudly, "I knew you could do it, Jaap. You've come so far since we first met, and I'm very proud of you."

As they continued to explore the world of Moscow's elite, Jaap's new understanding of the language of influence helped him appreciate the challenges and opportunities they faced. However, their journey was far from over, as they would soon find themselves even more deeply involved in the risky world of espionage and power.