Bulgarian | The Price of Sugar, the Cost of Love

Цената на захарта, цената на любовта – A1

Глава 5: Безпокойството на Тойво и Вильо

Тойво влезе в тъмната стая, държейки телефона си. Вильо погледна компютъра си. Те бяха тъжни, защото смятаха, че компанията им няма пари. Анти влезе и също се престори на тъжен.

Анти: Мога да помогна. Ще купя вашите акции на ниска цена.

Тойво: Благодаря ти, Анти.

Вильо също се съгласи, но се почувства странно. Те не знаеха, че Анти ги мами.

Chapter 5: Toivo and Viljo's Worry

Toivo walked in the dark room, holding his phone. Viljo looked at his computer. They were sad because they thought their company had no money. Antti came in and pretended to be sad too.

Antti: I can help. I'll buy your shares for a low price.

Toivo: Thank you, Antti.

Viljo agreed too, but he felt strange. They didn't know Antti was tricking them.