Bulgarian | The Price of Sugar, the Cost of Love

Цената на захарта, цената на любовта – A1

Глава 7: Ново начало

Анти погледна към Лииса и каза: "Лийса, обичам те. Да започнем отначало. Ще се омъжиш ли за мен?"

Лииза беше щастлива и каза: "Да, Анти. Ще се омъжа за теб."

Те се преместиха в красива къща близо до морето. Лииза каза: „Това е прекрасен дом.“ Анти отговори: "Това е идеално за нас."

Заедно те бяха щастливи и започнаха своя нов живот.

Chapter 7: A New Start

Antti looked at Liisa and said, "Liisa, I love you. Let's start again. Will you marry me?"

Liisa was happy and said, "Yes, Antti. I will marry you."

They moved to a beautiful house near the sea. Liisa said, "This is a lovely home." Antti replied, "It's perfect for us."

Together, they were happy and began their new life.