Bulgarian | The Price of Sugar, the Cost of Love

Цената на захарта, цената на любовта – A1

Глава 8: Семейството расте, тъгата расте

Лийза погледна през прозореца. Тя видя Анти в градината. — Анти, помогни ми, моля те — извика тя.

Анти влезе вътре. "Какво не е наред?" — попита Лийза.

„Чувствам, че нещо липсва“, каза Анти.

"Аз ли съм?" — попита Лийза.

— Не, не си ти — каза Анти. — Просто искам нещо различно.

Лийза се почувства тъжна. Те не знаеха как да решат проблема си.

Chapter 8: Family Grows, Sadness Grows

Liisa looked out the window. She saw Antti in the garden. "Antti, help me, please," she called.

Antti came inside. "What's wrong?" Liisa asked.

"I feel something is missing," Antti said.

"Is it me?" Liisa asked.

"No, it's not you," Antti said. "I just want something different."

Liisa felt sad. They didn't know how to fix their problem.