Bulgarian | The Price of Sugar, the Cost of Love

Цената на захарта, цената на любовта – A1

Глава 9: Разбитият брак

Лииза и Анти седяха пред голямата си къща. Чувстваха се тъжни.

"Анти, защо не сме щастливи?" – попита Лииза.

„Не знам, Лийза. Чувствам се в капан“, каза Анти.

"Аз ли съм?" Лийза се разплака.

„Не, просто искам нещо ново“, каза Анти.

— Може би имаме нужда от почивка — предложи Лииза.

„Да, нека помислим какво искаме“, съгласи се Анти.

Chapter 9: The Broken Marriage

Liisa and Antti sat outside their big house. They felt sad.

"Antti, why are we not happy?" asked Liisa.

"I don't know, Liisa. I feel trapped," said Antti.

"Is it me?" Liisa cried.

"No, I just want something new," Antti said.

"Maybe we need a break," Liisa suggested.

"Yes, let's think about what we want," agreed Antti.