Cebuano | Jaap in Moscow

Jaap sa Moscow - A1

Kapitulo 9: Panahon sa Pamilya

Balik sa Amsterdam, si Jaap nakakaplag ug kahupayan uban sa iyang pamilya ug mga higala. Gitabangan nila siya nga mobati nga mas maayo.

Ang amahan ni Jaap miingon, "Ania kami alang kanimo."

Mitubag si Jaap, "Salamat, Tay."

Giimbitar ni Sophie si Jaap sa usa ka gabii sa dula. Misugot siya, kay nahibal-an nga panahon na nga atubangon ang iyang kasubo ug magsugod pag-usab, nga nahinumdom kang Nadya sa iyang kasingkasing.

Chapter 9: Family Time

Back in Amsterdam, Jaap found comfort with his family and friends. They helped him feel better.

Jaap's dad said, "We're here for you."

Jaap replied, "Thank you, Dad."

Sophie invited Jaap to a game night. He agreed, knowing it was time to face his sadness and start living again, remembering Nadya in his heart.