Afrikaans | The Unlikely Idols

The Unlikely Idols – B1

Hoofstuk 3: Die Mentor

Oor die volgende paar weke het die vroue van Twelve Forever hard in hul Setagaya-woonstel geoefen en hul sang- en dansvaardighede verbeter. Op 'n dag, terwyl hulle in 'n nabygeleë park geoefen het, het hulle Ryoichi, 'n bekende musiekvervaardiger wat verbygestap het, se oog gevang.

Nuuskierig het Ryoichi na die groep gegaan en homself voorgestel. "Hallo, dames. Ek is Ryoichi, 'n musiekvervaardiger. Ek kon nie anders as om jou interessante beskouing van afgodskultuur raak te sien nie. Kan ek na jou oefening kyk?"

Yoko en Emiko het na mekaar gekyk, verbaas maar opgewonde. "Natuurlik, Ryoichi. Ons sal geëerd wees," het Yoko geantwoord.

Ryoichi het noukeurig waargeneem hoe die vroue optree. Nadat hulle klaar was, het hy sy hande geklap.

"Ek moet sê, julle dames het iets besonders. Al is julle ouer en het 'n ander styl, dink ek julle kan sukses behaal in die afgodswêreld. Wil julle hê ek moet julle mentor en julle help opneem en toer?"

Die vroue kon hul geluk nie glo nie en was verheug. Emiko het geantwoord, "Ryoichi, ons sal absoluut opgewonde wees om saam met jou te werk."

"Goed," het Ryoichi geglimlag, "kom ons ontmoet môre om oor ons planne te praat en aan jou eerste enkelsnit te begin werk."

Die volgende dag het die vroue by Ryoichi se ateljee ontmoet, gretig om hul samewerking te begin. Hy het sy kennis van die afgodsbedryf gedeel en hulle gehelp om hul klank en beeld te verbeter.

“Julle groep kan regtig die afgodstoneel verander,” het Ryoichi aan hulle gesê. "Maar ons moet die perfekte liedjie vind om jou unieke aantrekkingskrag te wys."

Haruko het voorgestel: "Wat as ons ons eie liedjies skryf? Op hierdie manier kan ons ons persoonlike ervarings deel en dieper met ons gehoor kontak maak."

Ryoichi knik instemmend. "Dis 'n fantastiese idee, Haruko. Kom ons begin saam aan jou eerste enkelsnit werk."

Oor die volgende weke het die vroue nou saam met Ryoichi gewerk en hul debuutliedjie geskryf en opgeneem. Hulle sit hul harte in hul musiek, gretig om hul stories te vertel en te bewys dat hulle sukses as afgode kan behaal.

Met Ryoichi se leiding het hulle 'n klank ontwikkel wat pakkende en eg was, wat die essensie van hul groep vasvang. Terwyl hulle na die finale mengsel van hul eerste enkelsnit geluister het, het die vroue geweet hulle staan op die punt van iets werklik spesiaal.

“Ons het dit gedoen, dames,” sê Yoko en straal van trots. "Dit is net die begin van ons reis saam."

Chapter 3: The Mentor

Over the next few weeks, the women of Twelve Forever practised hard in their Setagaya flat, improving their singing and dancing skills. One day, while practising in a nearby park, they caught the eye of Ryoichi, a well-known music producer who was walking past.

Curious, Ryoichi went over to the group and introduced himself. "Hello, ladies. I'm Ryoichi, a music producer. I couldn't help but notice your interesting take on idol culture. Can I watch your practice?"

Yoko and Emiko looked at each other, surprised but excited. "Of course, Ryoichi. We'd be honoured," Yoko replied.

Ryoichi observed closely as the women performed. After they finished, he clapped his hands.

"I must say, you ladies have something special. Even though you're older and have a different style, I think you can succeed in the idol world. Would you like me to mentor you and help you record and tour?"

The women couldn't believe their luck and were delighted. Emiko answered, "Ryoichi, we'd be absolutely thrilled to work with you."

"Great," Ryoichi smiled, "Let's meet tomorrow to talk about our plans and start working on your first single."

The next day, the women met at Ryoichi's studio, keen to start their collaboration. He shared his knowledge of the idol industry and helped them improve their sound and image.

"Your group could really change the idol scene," Ryoichi told them. "But we need to find the perfect song to show off your unique appeal."

Haruko suggested, "What if we wrote our own songs? That way, we can share our personal experiences and connect with our audience more deeply."

Ryoichi nodded in agreement. "That's a fantastic idea, Haruko. Let's start working on your first single together."

Over the following weeks, the women worked closely with Ryoichi, writing and recording their debut song. They put their hearts into their music, keen to tell their stories and prove they could succeed as idols.

With Ryoichi's guidance, they developed a sound that was catchy and genuine, capturing the essence of their group. As they listened to the final mix of their first single, the women knew they were on the verge of something truly special.

"We did it, ladies," Yoko said, beaming with pride. "This is just the beginning of our journey together."