Bulgarian | Jaap in Moscow

Jaap в Москва – A1

Глава 3: Бляскави нощи

Един ден Яп и Надя отидоха на друго луксозно парти. Яап беше изумен и каза: "Уау, Надя, това е толкова красиво!"

Надя се усмихна и отговори: „Да, Яап, това е специален свят. Но внимавай. Не всичко е наред.“

Джап видя важни хора да говорят. Той каза: "Това е като игра, нали?"

Надя се съгласи. "Да, те искат власт. Интересно е, но не е безопасно."

По-късно Яап попита Надя: „Тревожиш ли се за опасността?“

Надя изглеждаше притеснена. "Да, трябва да внимаваме. Това е нашият живот."

Яп и Надя останаха заедно, дори когато нещата станаха трудни. Тяхната любов им помогна. Но предстоеше нещо голямо.

Chapter 3: Glamorous Nights

One day, Jaap and Nadya went to another posh party. Jaap was amazed and said, "Wow, Nadya, this is so fancy!"

Nadya smiled and replied, "Yes, Jaap, it's a special world. But be careful. Not everything is good."

Jaap saw important people talking. He said, "It's like a game, right?"

Nadya agreed. "Yes, they want power. It's interesting but not safe."

Later, Jaap asked Nadya, "Do you worry about the danger?"

Nadya looked worried. "Yes, we must be careful. It's our life."

Jaap and Nadya stayed together, even when things got hard. Their love helped them. But something big was coming.