Bulgarian | Jaap in Moscow

Jaap в Москва – A1

Глава 8: Тъжна загуба

Една вечер Яп намира Надя на пода с някакви наркотици. Викал за помощ, но Надя починала. Джап беше много тъжен.

Яап каза на Иван: "Не мога да повярвам, че Надя я няма."

Иван отговори: „Трябва да я запомним и да продължим“.

Джап намери писмо от Надя. Каза, че любовта им ще остане силна. Яп реши да се върне в Амстердам и да работи с баща си, надявайки се да се почувства по-добре.

Chapter 8: A Sad Loss

One night, Jaap found Nadya on the floor with some drugs. He called for help but Nadya died. Jaap was very sad.

Jaap said to Ivan, "I can't believe Nadya is gone."

Ivan replied, "We must remember her and keep going."

Jaap found a letter from Nadya. It said their love would stay strong. Jaap decided to go back to Amsterdam and work with his dad, hoping to feel better.