Bulgarian | Trainwreck Casanova

Trainwreck Казанова – A2

Глава 4: Опит за срещи

Стив беше нервен, докато правеше профили в Tinder, Bumble и Hinge. Той сложи снимка, на която е с неговия модел на влак. За една седмица имаше няколко мача. Той изпрати съобщение на жена на име Люси.

Стив: „Здравей, Луси! Усмивката ти е прекрасна. Все едно влак пристига навреме.“

Люси: "Благодаря. Какво обичаш да правиш?"

Стив: „Харесвам влаковете и да се уча как да говоря с хората.“

Люси: "Наистина ли?"

Стив повече не се чу с Луси. Отишъл в една кръчма и се заговорил с едни жени.

Стив: "Здравей, изглеждаш добре. Ангели ли си?"

Жената: "Бъдете по-оригинални. Какво харесвате?"

Стив: „Харесвам модели на влакове и се уча да бъда уверен.“

Жена: "Просто бъди себе си, без трикове."

Стив знаеше, че има още какво да научи за срещите.

Chapter 4: Trying Dating

Steve was nervous as he made profiles on Tinder, Bumble, and Hinge. He put a photo of himself with his model train. In a week, he had a few matches. He messaged a woman named Lucy.

Steve: "Hello, Lucy! Your smile is lovely. It's like a train arriving on time."

Lucy: "Thanks. What do you like to do?"

Steve: "I like trains and learning about talking to people."

Lucy: "Really?"

Steve didn't hear from Lucy again. He went to a pub and talked to some women.

Steve: "Hi, you look nice. Are you angels?"

Woman: "Be more original. What do you like?"

Steve: "I like model trains and learning to be confident."

Woman: "Just be yourself, no tricks."

Steve knew he had more to learn about dating.