Bulgarian | Trainwreck Casanova

Trainwreck Казанова – A2

Глава 8: Проблемите започват

Стив се върна у дома и показа на Марк вестник. Лицето му беше на него и новините бяха лоши. Стив беше много разстроен.

Марк прочете историята. — Стив, наистина ли направи това?

Стив каза: „Имаше парти с бита сметана и други неща, но не съм насилвал никого. Всичко беше наред!“

Марк му каза: „Не изглежда добре. Има много информация и изглежда, че имат доказателство.“

Стив беше ядосан. "Защо правят това? Мислех, че всички се забавляваме!"

Марк каза: „Трябва да си готов. Това ще бъде трудно, но аз ще ти помогна.“

Те поговориха още и Марк си тръгна. Стив беше тъжен, но знаеше, че ще се справят с проблема заедно.

Chapter 8: Trouble Starts

Steve came back home and showed Mark a newspaper. His face was on it, and the news was bad. Steve was very upset.

Mark read the story. "Steve, did you really do this?"

Steve said, "There was a party with whipped cream and stuff, but I didn't force anyone. It was okay!"

Mark told him, "It doesn't look good. There's a lot of information, and it seems like they have proof."

Steve was angry. "Why are they doing this? I thought we were all having fun!"

Mark said, "You need to be ready. This will be hard, but I'll help you."

They talked more, and Mark left. Steve was sad, but he knew they would face the problem together.