Afrikaans | The Price of Sugar, the Cost of Love

Die prys van suiker, die koste van liefde – A2

Hoofstuk 3: Aimo en Eino se ondergang

Antti was by sy lessenaar en voel baie kwaad. Hy wou terugkom by Aimo en Eino, sy vriende, omdat hulle hom verraai het. Hy het Anneli, sy helper, gebel.

"Anneli, kan jy vals papiere maak en sê Aimo en Eino het slegte dinge gedoen?" vra Antti.

"Is jy seker, Antti?" Anneli het geantwoord.

"Ja, ek is seker. Nou begin werk."

Na 'n ruk het Antti die vals papiere nagegaan. "Goeie werk, Anneli. Ek sal dit vir die polisie gee."

Anneli lyk bekommerd. "Antti, is dit reg?"

Antti het ferm gesê: "Hulle het my seergemaak. Hulle moet betaal."

Gou is Aimo en Eino gearresteer en tronk toe gestuur. Antti kyk, voel vir eers gelukkig. Hy sal daaraan dink om later na ander terug te kom.

Chapter 3: Aimo and Eino's Downfall

Antti was at his desk, feeling very angry. He wanted to get back at Aimo and Eino, his friends, for betraying him. He called Anneli, his helper.

"Anneli, can you make fake papers saying Aimo and Eino did bad things?" Antti asked.

"Are you sure, Antti?" Anneli replied.

"Yes, I'm sure. Now, start working."

After some time, Antti checked the fake papers. "Good job, Anneli. I'll give these to the police."

Anneli looked worried. "Antti, is this right?"

Antti said firmly, "They hurt me. They must pay."

Soon, Aimo and Eino were arrested and sent to prison. Antti watched, feeling happy for now. He would think about getting back at others later.