Afrikaans | The Price of Sugar, the Cost of Love

Die prys van suiker, die koste van liefde – A2

Hoofstuk 10: Egskeiding en hartseer

Antti stap in sy groot sitkamer, bekommerd oor die egskeiding. Hy het Liisa gebel.

“Liisa, ons moet praat,” sê Antti en sy stem bewe.

"Antti, wat is fout?" vra Liisa.

"Ons huwelik is nie goed nie. Ek dink ons moet uitmekaar gaan," het Antti gesê.

Liisa voel hartseer. "Kan ons probeer om dit vir ons kinders te red?"

“Ek dink nie so nie,” antwoord Antti. "Ek sal help met geld, maar ons moet uitmekaar wees."

Later het Liisa saam met die kinders na 'n woonstelletjie in Espoo getrek. Sy het haar ou lewe gemis.

Antti het sy nuwe lewe geniet en met jonger vroue uitgegaan. Hy het vergeet van sy ou lewe saam met Liisa en die kinders.

Chapter 10: Divorce and Sadness

Antti walked in his big living room, worried about the divorce. He called Liisa.

"Liisa, we need to talk," Antti said, his voice shaking.

"Antti, what's wrong?" Liisa asked.

"Our marriage is not good. I think we should split up," Antti said.

Liisa felt sad. "Can we try to save it for our kids?"

"I don't think so," Antti replied. "I'll help with money, but we need to be apart."

Later, Liisa moved to a small flat in Espoo with the children. She missed her old life.

Antti enjoyed his new life, dating younger women. He forgot about his old life with Liisa and the kids.