Afrikaans | The Price of Sugar, the Cost of Love

Die prys van suiker, die koste van liefde – B1

Hoofstuk 3: Aimo en Eino se ondergang

Antti sit by sy lessenaar en tik met sy vingers op die blink oppervlak. Hy kon nie die beeld van Liisa se iPad vergeet nie, wat boodskappe van haar sugar daddies wys. Hy het regtig verleë gevoel, en dit het gemaak dat hy na hulle wou terugkom. Hy het gekies om by Aimo en Eino te begin, wat sy hegte sakevriende was. Hulle sou gestraf word vir wat hulle gedoen het.

Hy het sy betroubare assistent, Anneli, gebel. "Anneli, ek het jou hulp nodig om papiere te maak wat wys Aimo en Eino is by ernstige witboordjiemisdade betrokke."

Anneli huiwer vir 'n oomblik. "Is jy seker hieroor, Antti?"

"Ja, ek is baie seker. En gebruik asseblief die maatskappy se Dropbox. Ons sal dit laat lyk asof hulle binnehandel en geldwassery met geld van vals lekkergoedverkope gedoen het. Kan jy dit doen?"

"Ek kan, Antti. Maar is jy seker dit is die regte ding om te doen?" vra Anneli versigtig.

Antti se stem het sterker geword. "Dit is die enigste ding om te doen. Ek wil hê hulle moet pyn voel soos ek het. Begin nou werk."

’n Paar weke later het Antti en Anneli in sy kantoor ontmoet om na die vals papiere te kyk. “Goeie werk, Anneli,” sê Antti terwyl hy na die vals bewyse kyk. "Nou, ek sal seker maak dat die owerhede dit kry."

"Maar Antti, gaan dit nie te ver nie?" vra Anneli en lyk bekommerd.

"Hulle het iets verkeerd gedoen, Anneli. Hulle het my verraai, en hulle sal daarvoor betaal." Antti se stem was vasberade.

Aimo en Eino is kort daarna in hegtenis geneem op grond van die papiere wat Antti geplant het. Hulle verhoor was vinnig en duidelik. Terwyl hulle in boeie weggeneem is, het Antti buite die hof gestaan en tevrede gevoel toe hulle lang tronkstraf opgelê is.

“Ek hoop hulle geniet hul tyd in die tronk,” het hy vir homself gesê en al aan sy volgende teikens gedink: Hemmo, Toivo en Viljo. Maar daardie plan sal moet wag. Vir eers was Antti gelukkig met die ondergang van Aimo en Eino, sy behoefte aan wraak is vir eers bevredig.

Chapter 3: Aimo and Eino's Downfall

Antti was sitting at his desk, tapping his fingers on the shiny surface. He couldn't forget the image of Liisa's iPad, showing messages from her sugar daddies. He felt really embarrassed, and this made him want to get back at them. He chose to start with Aimo and Eino, who were his close business friends. They were going to be punished for what they did.

He called his reliable assistant, Anneli. "Anneli, I need your help to make some papers that show Aimo and Eino are involved in serious white-collar crimes."

Anneli hesitated for a moment. "Are you sure about this, Antti?"

"Yes, I'm very sure. And use the company's Dropbox, please. We'll make it look like they were doing insider trading and money laundering with money from fake candy sales. Can you do that?"

"I can, Antti. But are you certain this is the right thing to do?" Anneli asked carefully.

Antti's voice became stronger. "It's the only thing to do. I want them to feel pain like I have. Now, start working."

A few weeks later, Antti and Anneli met in his office to look at the fake papers. "Great job, Anneli," Antti said, looking at the false evidence. "Now, I'll make sure the authorities get these."

"But Antti, isn't this going too far?" Anneli asked, looking worried.

"They did something wrong, Anneli. They betrayed me, and they'll pay for it." Antti's voice was determined.

Aimo and Eino were arrested soon after based on the papers Antti had planted. Their trial was quick and clear. As they were taken away in handcuffs, Antti stood outside the court, feeling satisfied as they were given long prison sentences.

"I hope they enjoy their time in prison," he said to himself, already thinking about his next targets: Hemmo, Toivo, and Viljo. But that plan would have to wait. For now, Antti was happy with the downfall of Aimo and Eino, his need for revenge satisfied for the time being.