Afrikaans | The Price of Sugar, the Cost of Love

Die prys van suiker, die koste van liefde – B1

Hoofstuk 9: Die vervaagde huwelik

Een helder middag sit Liisa en Antti op hul lieflike patio en kyk na die sprankelende see van die argipel. Daar was 'n merkbare spanning tussen hulle, en selfs met die pragtige uitsig was hul gedagtes gevul met ongelukkigheid.

“Antti,” het Liisa gesê en die stilte beëindig. "Wat het met ons gebeur? Ons was vroeër so gelukkig."

Antti slaak 'n swaar sug en kyk na die horison. "Ek weet nie, Liisa. Dit voel of ons uitmekaar groei. Ek kan nie anders as om... vas te voel nie."

"Staak?" vra Liisa, haar stem bewend. "Ek het gedink ons skep 'n lewe saam."

“Ons was,” stem Antti saam. "Maar iets het langs die pad verander. Ek kan dit nie mooi verduidelik nie."

Liisa kyk na hom, haar oë vol trane. "Is dit ek? Is ek nie nou genoeg vir jou nie?"

Antti het gehuiwer voordat hy antwoord: "Dis nie dit nie, Liisa. Dis net... Ek mis die opwinding van ons ou lewe. Alles lyk nou so gewoon."

"Gewoon?" het Liisa met ongeloof gesê. "Ons het ses wonderlike kinders, 'n pragtige huis en alles wat ons ooit kan begeer. Hoe is dit gewoon?"

Antti trek sy hand deur sy hare en raak meer gefrustreerd. "Dit is nie die materiële dinge nie, Liisa. Ek het verveeld geraak. Ek wil ... verskeidenheid hê."

"Verskeidenheid?" herhaal Liisa, haar stem kraak. "Sê jy jy wil ander vroue ontmoet?"

Antti kyk weg, nie in staat om haar in die oë te kyk nie. "Ek weet nie wat ek wil hê nie, Liisa. Ek weet net ek is nie gelukkig nie. En ek kan sien jy is ook nie gelukkig nie."

Liisa vee haar trane af, haar stem koud en ver. "Miskien het ons tyd uitmekaar nodig, Antti. Tyd om te dink oor wat ons regtig wil hê."

Antti knik en kyk uiteindelik na haar. "Jy is dalk reg. Ons moet eerlik met onsself en mekaar wees."

Toe die son begin sak, sit Liisa en Antti stil, elkeen verdwaal in hul gedagtes. Die eens gelukkige paartjie, nou gevul met twyfel en onsekerheid, kon nie 'n toekoms voorstel waar hul liefde weer aangevuur kon word nie. En so, het hulle gesit, hul harte swaar van die las van hul vervaagde huwelik, op soek na antwoorde wat blykbaar hulle ontsnap het.

Chapter 9: The Fading Marriage

One bright afternoon, Liisa and Antti were sitting on their lovely patio, gazing at the sparkling sea of the archipelago. There was a noticeable tension between them, and even with the beautiful view, their minds were filled with unhappiness.

"Antti," Liisa said, ending the silence. "What's happened to us? We used to be so happy."

Antti let out a heavy sigh, looking at the horizon. "I don't know, Liisa. It feels like we're growing apart. I can't help but feel... stuck."

"Stuck?" Liisa asked, her voice shaking. "I thought we were creating a life together."

"We were," Antti agreed. "But something changed along the way. I can't quite explain it."

Liisa looked at him, her eyes filled with tears. "Is it me? Am I not enough for you now?"

Antti hesitated before answering, "It's not that, Liisa. It's just... I miss the excitement of our old life. Everything now seems so ordinary."

"Ordinary?" Liisa said with disbelief. "We have six wonderful children, a beautiful house, and everything we could ever want. How is that ordinary?"

Antti ran his hand through his hair, getting more frustrated. "It's not the material things, Liisa. I've become bored. I want... variety."

"Variety?" Liisa repeated, her voice cracking. "Are you saying you want to meet other women?"

Antti looked away, unable to face her. "I don't know what I want, Liisa. I just know I'm not happy. And I can see that you're not happy either."

Liisa wiped her tears, her voice cold and distant. "Maybe we need some time apart, Antti. Time to think about what we really want."

Antti nodded, finally looking at her. "You might be right. We need to be honest with ourselves and each other."

As the sun started to set, Liisa and Antti sat quietly, each lost in their thoughts. The once-happy couple, now filled with doubt and uncertainty, couldn't imagine a future where their love could be rekindled. And so, they sat, their hearts heavy with the burden of their fading marriage, searching for answers that seemed to escape them.