Bulgarian | The Unlikely Idols

Невероятните идоли – A1

Глава 10: Вторият шанс

Йоко и Емико се опитаха да пеят сами. Но лошите неща от миналото все още бяха там. Чувстваха се тъжни.

Йоко каза: "Не мога да забравя миналото."

Емико каза: „И аз. Но трябва да опитаме.“

Те опитаха много неща, за да се почувстват по-добре. Искаха да се променят.

Йоко каза: "Можем да го направим."

Емико каза: "Да, можем да бъдем щастливи."

Chapter 10: The Second Chance

Yoko and Emiko tried to sing alone. But bad things from the past were still there. They felt sad.

Yoko said, "I can't forget the past."

Emiko said, "Me too. But we must try."

They tried many things to feel better. They wanted to change.

Yoko said, "We can do it."

Emiko said, "Yes, we can be happy."