Bulgarian | Jaap in Moscow

Jaap в Москва – A2

Глава 8: Тъжна загуба

Една ужасна нощ Яап се прибра и намери Надя в безсъзнание на пода с някакви лекарства наблизо. Той бързо извикал линейка, но въпреки усилията им Надя издъхнала. Джап беше с разбито сърце.

На паметника на Надя, Яап каза на Иван: „Не мога да повярвам, че Надя я няма. Трябваше да сме заедно.“

Иван го утеши, казвайки: „Животът е непредсказуем, Яп. Трябва да помним Надя и да продължим живота си“.

Джап намери писмо от Надя. Пишеше: „Нашата любов ще остане с теб завинаги, дори и да ме няма“.

Чувствайки се развълнуван, Яап решава да се върне в Амстердам за ново начало. Той каза на Иван: „Връщам се на работа в щанда за лалета на баща ми. Трябва да се излекувам“.

Иван отговори: "Разбирам, Яап. Грижи се за себе си и намери мир."

Chapter 8: A Sad Loss

One terrible night, Jaap came home to find Nadya unconscious on the floor with some drugs nearby. He quickly called for an ambulance, but despite their efforts, Nadya passed away. Jaap was heartbroken.

At Nadya's memorial, Jaap told Ivan, "I can't believe Nadya is gone. We were supposed to be together."

Ivan comforted him, saying, "Life is unpredictable, Jaap. We must remember Nadya and continue our lives."

Jaap found a letter from Nadya. It read, "Our love will stay with you forever, even if I'm not there."

Feeling moved, Jaap decided to return to Amsterdam for a fresh start. He told Ivan, "I'm going back to work at my dad's tulip booth. I need to heal."

Ivan replied, "I understand, Jaap. Take care of yourself and find peace."