Bulgarian | The Price of Sugar, the Cost of Love

Цената на захарта, цената на любовта – A2

Глава 9: Разбитият брак

Един слънчев следобед Лииза и Анти седяха на прекрасния си домашен двор и гледаха към морето. Чувстваха се тъжни и притеснени.

— Анти — каза Лииза, — защо вече не сме щастливи?

— Не знам — отговори Анти. „Чувствам се заклещен“.

Мислех, че живеем добре.“

— Направихме — съгласи се той. — Но сега ми е скучно.

Лииза попита: „Аз ли съм? Не съм ли достатъчна?“

— Не — каза Анти. — Просто искам нещо ново.

— Искаш ли да бъдеш с други жени? тя попита.

— Не знам — отвърна Анти. "И двамата сме нещастни. Може би имаме нужда от време разделени."

Лийза кимна. — Нека помислим върху това.

Те седяха тихо, без да знаят дали любовта им може да бъде спасена.

Chapter 9: The Broken Marriage

One sunny afternoon, Liisa and Antti sat on their lovely home's patio, looking at the sea. They felt sad and worried.

"Antti," Liisa said, "why aren't we happy anymore?"

"I don't know," Antti answered. "I feel stuck."

"Stuck? I thought we had a good life."

"We did," he agreed. "But I'm bored now."

Liisa asked, "Is it me? Am I not enough?"

"No," Antti said. "I just want something new."

"Do you want to be with other women?" she asked.

"I don't know," Antti replied. "We're both unhappy. Maybe we need time apart."

Liisa nodded. "Let's think about it."

They sat quietly, not knowing if their love could be saved.