Bulgarian | The Price of Sugar, the Cost of Love

Цената на захарта, цената на любовта – B1

Глава 8: Разрастващо се семейство и нарастващо недоволство

Лийза беше в кухнята и гледаше прекрасната гледка към архипелага в Хелзинки. Тя правеше обяд за семейството, когато видя Анти да стои близо до градината, потънал в мисли.

"Анти, любов, можеш ли да ми помогнеш?" — извика тя и му махна да дойде.

Той я погледна и се опита да се усмихне. — Разбира се, скъпа — каза той и тръгна към къщата. Когато влезе в кухнята, усети, че нещо липсва в живота му.

„Анти, напоследък си дистанциран“, каза разтревожена Лииза. "Всичко наред ли е?"

Той се поколеба, не знаеше как да обясни нарастващото си нещастие. „Не знам, Лийза. Просто чувствам, че нещо липсва, сякаш има празнота вътре в мен, която не мога да запълня.“

Лийза изглеждаше притеснена и го докосна по ръката. „Но ние имаме прекрасен живот тук, с нашите прекрасни деца. Какво би могло да липсва?“

Анти поклати глава, опитвайки се да обясни чувствата си. „Не става въпрос за съвместния ни живот, Лийза. Става въпрос за мен. Липсват ми вълнението, тръпката от преследването, страстта от ново приключение.“

— Разбирам — каза тихо Лийза с треперещ глас. "Аз ли? Станах ли скучен?"

„Не, Лииза, не си ти“, каза й Анти. „Ти си толкова красива и интересна, колкото и в деня, в който се срещнахме. Просто... откривам, че искам нещо повече, нещо различно.“

Сърцето на Лииза я болеше, но тя знаеше, че не може да промени чувствата на Анти. „Не мога да ти дам това вълнение, Анти. Не мога да бъда някой нов.“

— Знам — каза тихо Анти, гледайки надолу. "Никога не съм искал да те нараня, Лийза. Обичам теб и нашето семейство повече от всичко."

— Но не е достатъчно, нали? — попита Лийза със сълзи в очите.

Анти не можа да отговори. Той просто стоеше и гледаше в пода, знаейки, че думите му са променили брака им завинаги. Лииза погледна отново към прозореца, плачейки, докато Анти се опитваше да намери думите, за да коригира нарастващото разстояние между тях. Но думите така и не дойдоха и някога щастливата двойка остана мълчалива, погълната от мислите си и нарастващото недоволство, което заплашваше да ги раздели.

Chapter 8: A Growing Family and Growing Discontent

Liisa was in the kitchen, looking at the lovely view of the Helsinki archipelago. She was making lunch for the family when she saw Antti standing near the garden, lost in thought.

"Antti, love, can you help me?" she called, waving him over.

He looked at her and tried to smile. "Of course, darling," he said, walking towards the house. As he went into the kitchen, he felt that something was missing from his life.

"Antti, you've been distant lately," Liisa said, worried. "Is everything alright?"

He hesitated, not sure how to explain his growing unhappiness. "I don't know, Liisa. I just feel like something is missing, like there's an emptiness inside me that I can't fill."

Liisa looked worried and touched his arm. "But we have a wonderful life here, with our lovely children. What could possibly be missing?"

Antti shook his head, trying to explain his feelings. "It's not about our life together, Liisa. It's about me. I miss the excitement, the thrill of the chase, the passion of a new adventure."

"I see," Liisa said quietly, her voice shaking. "Is it me? Have I become boring?"

"No, Liisa, it's not you," Antti told her. "You're as beautiful and interesting as the day we met. It's just... I find myself wanting something more, something different."

Liisa's heart hurt, but she knew she couldn't change how Antti felt. "I can't give you that excitement, Antti. I can't be someone new."

"I know," Antti said quietly, looking down. "I never meant to hurt you, Liisa. I love you and our family more than anything."

"But it's not enough, is it?" Liisa asked, tears in her eyes.

Antti couldn't answer. He just stood there, looking at the floor, knowing that his words had changed their marriage forever. Liisa looked back at the window, crying, as Antti tried to find the words to fix the growing distance between them. But the words never came, and the once-happy couple stood in silence, caught in their thoughts and the growing discontent that threatened to pull them apart.