Bulgarian | The Price of Sugar, the Cost of Love

Цената на захарта, цената на любовта – B1

Глава 11: Трудният живот на Лииза

Лийза въздъхна, докато се оглеждаше в огледалото в банята. Ярката светлина над нея показваше бръчките по лицето й и отпуснатата кожа на врата й.

— Добре тогава — прошепна тя, опитвайки се да се усмихне. Трябваше да се подготви за срещата си тази вечер. Друг мъж, който да й помогне да плати сметките.

В хола децата й се караха. Тя пое дълбоко въздух и каза: „Моля, млъкнете, деца! Трябва да се приготвя.“

Шумът намаля. Лииза се гримира, за да скрие белезите по лицето си. Носеше тясна рокля и високи токчета, които я нараняваха.

Когато Лийза излезе от апартамента си, тя видя съседката си Сюзън. — Пак ли излизаш, Лийза? — попита Сюзън.

— Да — каза Лииза, преструвайки се на щастлива. — Друга среща.

"Внимавай, любов. Някои от тези мъже не са много мили."

„Знам, Сюзън. Благодаря за грижите.“

Лииза отиде в кръчмата, за да се срещне с приятеля си, Бърнард. Беше нисък и имаше голям корем. — Здравей, Лийза — каза той с усмивка. "Изглеждаш прекрасно."

— Благодаря, Бърнард — отвърна тя и се усмихна в отговор. — Ти също изглеждаш добре.

Говореха на питие. Бърнард й разказа за скучната си работа. Лииза изглеждаше заинтересована, но всъщност мислеше за миналото си.

Бърнард я докосваше все повече и повече. Лииза му позволи, като си спомни, че има нужда от парите му.

— Хайде да отидем в моя апартамент, любов — каза Бърнард, дъхът му миришеше на алкохол.

Лииза се замисли за момент и каза: „Добре, Бърнард. Да тръгваме.“

Навън небето беше облачно и скриваше звездите. Лииза й липсваше старият й живот и се чудеше дали някога отново ще бъде щастлива. Но засега тя трябваше да продължи да живее този труден живот, за да се грижи за семейството си.

Chapter 11: Liisa's Difficult Life

Liisa sighed as she looked at herself in the bathroom mirror. The bright light above her showed the lines on her face and her neck's loose skin.

"Alright, then," she whispered, trying to smile. She had to prepare for her date tonight. Another man to help pay her bills.

In the living room, her children were arguing. She took a deep breath and said, "Please be quiet, kids! I need to get ready."

The noise got lower. Liisa put on makeup to hide the marks on her face. She wore a tight dress and high heels, which hurt her feet.

When Liisa left her flat, she saw her neighbour, Susan. "Going out again, Liisa?" Susan asked.

"Yes," Liisa said, pretending to be happy. "Another date."

"Be careful, love. Some of these men are not very nice."

"I know, Susan. Thanks for caring."

Liisa went to the pub to meet her date, Bernard. He was short and had a big belly. "Hello, Liisa," he said with a smile. "You look lovely."

"Thanks, Bernard," she replied, smiling back. "You look nice too."

They talked over drinks. Bernard told her about his boring job. Liisa acted interested, but she was really thinking about her past.

Bernard touched her more and more. Liisa let him, remembering she needed his money.

"Let's go to my flat, love," Bernard said, his breath smelling of alcohol.

Liisa thought for a moment and said, "Alright, Bernard. Let's go."

Outside, the sky was cloudy, hiding the stars. Liisa missed her old life and wondered if she would ever be happy again. But for now, she had to keep living this difficult life to take care of her family.