Bulgarian | The Price of Sugar, the Cost of Love

Цената на захарта, цената на любовта – B1

Глава 9: Избледняващият брак

Един светъл следобед Лииза и Анти седяха на прекрасния си вътрешен двор и гледаха искрящото море на архипелага. Имаше осезаемо напрежение между тях и дори при красивата гледка, умовете им бяха изпълнени с нещастие.

— Анти — каза Лииза, слагайки край на мълчанието. "Какво се случи с нас? Някога бяхме толкова щастливи."

Анти изпусна тежка въздишка, гледайки към хоризонта. „Не знам, Лийза. Имам чувството, че се разделяме. Не мога да не се чувствам... заклещена.“

"Заклещен?" — попита Лийза с треперещ глас. „Мислех, че създаваме живот заедно.“

— Бяхме — съгласи се Анти. "Но нещо се промени по пътя. Не мога да го обясня."

Лийза го погледна, очите й бяха пълни със сълзи. "Аз ли? Сега не съм ли ти достатъчен?"

Анти се поколеба, преди да отговори: „Не е това, Лийза. Просто... Липсва ми вълнението от стария ни живот. Сега всичко изглежда толкова обикновено.“

— Обикновен? - каза Лииза с недоверие. „Имаме шест прекрасни деца, красива къща и всичко, което някога бихме искали. Как е това обикновено?“

Анти прокара ръка през косата си, ставайки още по-разочарован. "Не са материалните неща, Лийза. Стана ми скучно. Искам... разнообразие."

"Разнообразие?" — повтори Лииза с тресен глас. — Искаш да кажеш, че искаш да се срещаш с други жени?

Анти отмести поглед, неспособен да се изправи пред нея. „Не знам какво искам, Лийза. Просто знам, че не съм щастлива. И виждам, че и ти не си щастлива.“

Лииза избърса сълзите си, гласът й беше студен и далечен. „Може би имаме нужда от известно време разделени, Анти. Време да помислим какво наистина искаме.“

Анти кимна и най-накрая я погледна. „Може да си прав. Трябва да бъдем честни със себе си и един с друг.“

Когато слънцето започна да залязва, Лийза и Анти седяха тихо, всеки потънал в мислите си. Някога щастливата двойка, сега изпълнена със съмнение и несигурност, не можеше да си представи бъдеще, в което любовта им можеше да се възроди. И така, те седяха, сърцата им бяха натежали от бремето на избледняващия им брак, търсейки отговори, които сякаш им убягваха.

Chapter 9: The Fading Marriage

One bright afternoon, Liisa and Antti were sitting on their lovely patio, gazing at the sparkling sea of the archipelago. There was a noticeable tension between them, and even with the beautiful view, their minds were filled with unhappiness.

"Antti," Liisa said, ending the silence. "What's happened to us? We used to be so happy."

Antti let out a heavy sigh, looking at the horizon. "I don't know, Liisa. It feels like we're growing apart. I can't help but feel... stuck."

"Stuck?" Liisa asked, her voice shaking. "I thought we were creating a life together."

"We were," Antti agreed. "But something changed along the way. I can't quite explain it."

Liisa looked at him, her eyes filled with tears. "Is it me? Am I not enough for you now?"

Antti hesitated before answering, "It's not that, Liisa. It's just... I miss the excitement of our old life. Everything now seems so ordinary."

"Ordinary?" Liisa said with disbelief. "We have six wonderful children, a beautiful house, and everything we could ever want. How is that ordinary?"

Antti ran his hand through his hair, getting more frustrated. "It's not the material things, Liisa. I've become bored. I want... variety."

"Variety?" Liisa repeated, her voice cracking. "Are you saying you want to meet other women?"

Antti looked away, unable to face her. "I don't know what I want, Liisa. I just know I'm not happy. And I can see that you're not happy either."

Liisa wiped her tears, her voice cold and distant. "Maybe we need some time apart, Antti. Time to think about what we really want."

Antti nodded, finally looking at her. "You might be right. We need to be honest with ourselves and each other."

As the sun started to set, Liisa and Antti sat quietly, each lost in their thoughts. The once-happy couple, now filled with doubt and uncertainty, couldn't imagine a future where their love could be rekindled. And so, they sat, their hearts heavy with the burden of their fading marriage, searching for answers that seemed to escape them.