Bulgarian | Trainwreck Casanova

Trainwreck Казанова – A1

Глава 3: Събуждане

Стив се събуди в болницата. Медицинска сестра го заговори.

Медицинска сестра: "Здравейте, г-н Томпсън. Претърпяхте злополука."

Стив: "Къде съм?"

Сестра: "В болница сте."

Стив реши да промени живота си. Искаше да се научи да вдига жени. Той срещна пациент, Джени.

Стив: "Искам да се променя."

Джени: "Това е добре, Стив."

Стив напусна болницата, готов за нов живот.

Chapter 3: Waking Up

Steve woke up in the hospital. A nurse spoke to him.

Nurse: "Hello, Mr. Thompson. You had an accident."

Steve: "Where am I?"

Nurse: "You're in the hospital."

Steve decided to change his life. He wanted to learn to pick up women. He met a patient, Jenny.

Steve: "I want to change."

Jenny: "That's good, Steve."

Steve left the hospital, ready for a new life.