Bulgarian | Trainwreck Casanova

Trainwreck Казанова – A1

Глава 11: Влакове

Стив постави малка играчка за началник на станцията до платформата. Звънеца звънна. Това беше неговият съсед, Иън.

„Здравей, Стив. Нови влакове?“ — попита Иън.

— Да — каза Стив щастлив. — Довечера ги подреждам.

„Ще отидете на конгреса на влака?“ — попита Иън.

„Да, развълнуван съм“, отговори Стив.

„Какво ще кажеш да показваш влаковете си на другите?“ — предложи Иън.

— Може би един ден — каза Стив. Той се усмихна и се върна при влаковете си.

Chapter 11: Trains

Steve put a small station master toy next to the platform. The doorbell rang. It was his neighbour, Ian.

"Hello, Steve. New trains?" Ian asked.

"Yes," Steve said, happy. "I'm setting them up tonight."

"Going to the train convention?" Ian asked.

"Yes, I'm excited," Steve answered.

"What about showing your trains to others?" Ian suggested.

"Maybe one day," Steve said. He smiled and went back to his trains.