Bulgarian | Trainwreck Casanova

Trainwreck Казанова – A1

Глава 6: Помощ на приятели

Стив се научи как да бъде добър в срещите. Искаше да помогне на другите. Той направи курс, наречен "Влак към привличането". Поканил приятели в дома си.

Стив: "Ще се научим да бъдем уверени с дамите."

Дарън: "Как да направим това?"

Стив: "Практиката те прави уверен."

Стив ги научи на съвети. Приятелите го харесаха. Дарън благодари на Стив. Стив се почувства щастлив.

Chapter 6: Helping Friends

Steve learned how to be good at dating. He wanted to help others. He made a course called "Train to Attraction." He invited friends to his home.

Steve: "We'll learn to be confident with ladies."

Darren: "How do we do that?"

Steve: "Practice makes you confident."

Steve taught them tips. The friends liked it. Darren thanked Steve. Steve felt happy.