Catalan | The Price of Sugar, the Cost of Love

El preu del sucre, el cost de l'amor - A1

Capítol 9: El matrimoni trencat

La Liisa i l'Antti es van asseure davant de la seva gran casa. Es van sentir tristos.

"Antti, per què no som feliços?" va preguntar la Liisa.

"No ho sé, Liisa. Em sento atrapada", va dir Antti.

"Sóc jo?" va plorar la Liisa.

"No, només vull alguna cosa nova", va dir Antti.

"Potser necessitem un descans", va suggerir la Liisa.

"Sí, pensem què volem", va acordar Antti.

Chapter 9: The Broken Marriage

Liisa and Antti sat outside their big house. They felt sad.

"Antti, why are we not happy?" asked Liisa.

"I don't know, Liisa. I feel trapped," said Antti.

"Is it me?" Liisa cried.

"No, I just want something new," Antti said.

"Maybe we need a break," Liisa suggested.

"Yes, let's think about what we want," agreed Antti.