Catalan | The Price of Sugar, the Cost of Love

El preu del sucre, el cost de l'amor - A1

Capítol 10: El final d'un matrimoni

Antti va trucar a la Liisa. "Liisa, el nostre matrimoni no és bo. Vull el divorci", va dir tristament.

va plorar la Liisa. "No ho podem intentar, Antti? Per als nostres fills?"

"No, Liisa. Ajudaré amb diners. Però he d'anar", va respondre Antti.

Més tard, la Liisa va viure amb els nens en un petit pis. Antti va gaudir de la seva nova vida, sortint amb dones noves. Tots dos se sentien molt diferents sobre les seves noves vides.

Chapter 10: The End of a Marriage

Antti rang Liisa. "Liisa, our marriage isn't good. I want a divorce," he said sadly.

Liisa cried. "Can't we try, Antti? For our children?"

"No, Liisa. I'll help with money. But I must go," Antti replied.

Later, Liisa lived with the kids in a small flat. Antti enjoyed his new life, dating new women. They both felt very different about their new lives.