Cebuano | The Unlikely Idols

Ang Dili Mahimong mga Idolo - A1

Kapitulo 2: Ang Sanctuaryo

Gipakita ni Yoko ang usa ka dakong patag sa Setagaya sa iyang mga higala. "Kini perpekto alang sa among grupo!" siya miingon.

Nangutana si Emiko, "Makaya ba ta?" Mitubag si Yukiko, "Magamit nato ang atong kuwarta nga magkauban."

Pagkasunod adlaw, mibisita sila sa patag. Ganahan sila niini ug mibalhin. Nakahukom sila sa ngalan nga "Twelve Forever" para sa ilang grupo.

Sa patag, nagpraktis sila sa pagkanta ug pagsayaw. Nahimo silang suod nga managhigala ug naghinam-hinam sa ilang kaugmaon.

Chapter 2: The Sanctuary

Yoko showed a big flat in Setagaya to her friends. "This is perfect for our group!" she said.

Emiko asked, "Can we afford it?" Yukiko replied, "We can use our money together."

The next day, they visited the flat. They loved it and moved in. They decided on the name "Twelve Forever" for their group.

In the flat, they practised singing and dancing. They became close friends and were excited for their future.