Cebuano | The Unlikely Idols

Ang Dili Mahimong mga Idolo - A1

Kapitulo 11: Ang Aksidente

Naaksidente si Emiko sa sakyanan. Karon, naa na siya sa wheelchair. Ang iyang mga higala gikan sa Dose sa Kahangturan mibisita kaniya sa ospital.

Miingon si Yoko, "Emiko, dili ko makatuo. Nagtinabangay mi. Karon, wala na ko kabalo unsa akong buhaton."

Mihilak si Emiko, "Pasayloa ko, Yoko. Nasayop ko. Gipakyas ko ikaw."

Ang iyang mga higala misaad nga tabangan siya. Miingon sila, "Ania kami alang kanimo, Emiko. Suportado ka namo."

Chapter 11: The Accident

Emiko had a car accident. Now, she is in a wheelchair. Her friends from Twelve Forever visit her in the hospital.

Yoko said, "Emiko, I can't believe it. We were helping each other. Now, I don't know what to do."

Emiko cried, "I'm sorry, Yoko. I was wrong. I let you down."

Her friends promised to help her. They said, "We're here for you, Emiko. We'll support you."