Cebuano | The Unlikely Idols

Ang Dili Mahimong mga Idolo - A1

Kapitulo 3: Ang Magtatabang

Si Ryoichi, usa ka sikat nga tawo sa musika, nakakita sa mga babaye nga nagkanta ug nagsayaw sa usa ka parke. Ganahan siya kanila ug gustong motabang.

"Hello, I'm Ryoichi. Makatabang ko nimo sa music. Makatan-aw ko nimog practice?" ingon siya.

Si Yoko ug Emiko miingon, "Oo, palihog!"

Pagkahuman, niingon si Ryoichi, "Gusto kong tabangan ka sa paghimo og mga kanta ug mga salida. Magkita ta ugma."

Nagtinabangay sila, naghimo og nindot nga kanta, ug gibati nga malipayon kaayo.

Chapter 3: The Helper

Ryoichi, a famous music man, saw the women singing and dancing in a park. He liked them and wanted to help.

"Hello, I'm Ryoichi. I can help you with music. Can I watch you practise?" he said.

Yoko and Emiko said, "Yes, please!"

After, Ryoichi said, "I want to help you make songs and shows. Let's meet tomorrow."

They worked together, made a great song, and felt very happy.