Cebuano | The Unlikely Idols

Ang Dili Mahimong mga Idolo - A1

Kapitulo 4: Ang Dakong Adlaw

Gisultihan ni Ryoichi ang Twelve Forever nga mga babaye, "Ugma, ang among kanta nga 'Boys in My Heart' mogawas. Ang ubang mga tawo tingali dili ganahan niini, apan daghan ang gusto."

Ang kanta migawas ug ang mga tawo naghisgot bahin niini. Ang uban ganahan niini, ang uban wala. Nagpabiling lig-on ang mga babaye.

Usa ka adlaw niana, si Naoko miingon, "Naa sa top 20 ang among kanta!" Sila malipayon ug nagsaulog sa ilang kalampusan nga magkauban.

Chapter 4: The Big Day

Ryoichi told the Twelve Forever women, "Tomorrow, our song 'Boys in My Heart' comes out. Some people might not like it, but many will."

The song came out and people talked about it. Some liked it, some didn't. The women stayed strong.

One day, Naoko said, "Our song is in the top 20!" They were happy and celebrated their success together.