Cebuano | The Unlikely Idols

Ang Dili Mahimong mga Idolo - A1

Kapitulo 5: Ang mga Fans

Daghan ang show sa Twelve Forever. Daghang batan-ong mga lalaki ang nakagusto kanila. Miingon si Tomoko, "Daghang mga lalaki ang nag-abiba kanamo!" Nisugot si Noriko, "Sikat mi nila."

Puno ang ilang mga show. Gitawag sila nga "The Unlikely Idols." Miingon si Junko, "Mga cute ang among mga fans." Miuyon si Akiko, "Ganahan sila sa among mga show."

Miingon si Emiko, "Magtrabaho ta og maayo ug dili igsapayan ang edad."

Chapter 5: The Fans

Twelve Forever had many shows. Many young boys liked them. Tomoko said, "So many boys cheered for us!" Noriko agreed, "We are popular with them."

Their shows were full. They were called "The Unlikely Idols." Junko said, "Our fans are cute." Akiko agreed, "They love our shows."

Emiko said, "Let's work hard and show age doesn't matter."