Cebuano | The Unlikely Idols

Ang Dili Mahimong mga Idolo - A1

Kapitulo 7: Ang Masubo nga Adlaw

Usa ka adlaw, nakaplagan sa Twelve Forever ang usa ka patay nga batang lalaki sa ilang flat. Gibati nila ang hilabihang kaguol ug kahadlok.

Miingon si Yoko, "Unsa may atong buhaton?"

Mitubag si Emiko, "Tawga ang pulis."

Ang balita nakapasuko sa mga tawo. Nabalaka ang Twelve Forever sa ilang kaugmaon.

Si Noriko miingon, "Nasayop mi."

Nitubag si Junko, "Magtinabangay ta ug mangayo'g sorry."

Chapter 7: The Sad Day

One day, Twelve Forever found a dead boy in their flat. They felt very sad and scared.

Yoko said, "What do we do?"

Emiko answered, "Call the police."

The news made people angry. Twelve Forever felt worried about their future.

Noriko said, "We made a big mistake."

Junko replied, "Let's help each other and say sorry."