Cebuano | The Unlikely Idols

Ang Dili Mahimong mga Idolo - A1

Kapitulo 8: Ang Pag-ihap

Nadakpan sa kapolisan si Junko, Naoko, Tomoko, ug Haruko tungod sa kamatayon sa bata. Ang uban naguol kaayo.

Mihilak si Yoko, "Dili ko makatuo nga gidakop sila."

Miingon si Emiko, "Dili kami gusto niini. Unsa may among mahimo?"

Gusto nilang ayuhon ang ilang mga sayop ug tabangan ang ilang mga higala.

Si Chieko miingon, "Atong himoon nga mas maayo ang mga butang ug makat-on gikan niini."

Ang tanan miuyon. Gusto nila ug mas maayong kaugmaon.

Chapter 8: The Reckoning

The police caught Junko, Naoko, Tomoko, and Haruko because of the boy's death. The others were very sad.

Yoko cried, "I can't believe they're arrested."

Emiko said, "We didn't want this. What can we do?"

They wanted to fix their mistakes and help their friends.

Chieko said, "Let's make things better and learn from this."

Everyone agreed. They wanted a better future.