Cebuano | The Unlikely Idols

Ang Dili Mahimong mga Idolo - A1

Kapitulo 9: Ang Sangputanan

Naguol ang grupo human sa tanan nga nahitabo. Nawad-an sila sa ilang mga damgo ug gibati nga dili maayo.

Miingon si Yoko, "Dili ko makatuo nga nawala na ang tanan."

Mitubag si Emiko, "Nasayop mi. Pero makapadayon ta."

Naningkamot sila sa pagpangita og bag-ong mga butang nga buhaton. Miingon si Chieko, "Nagpintura na usab ako. Nakatabang kini kanako nga mobati nga mas maayo."

Apan nahinumdom gihapon sila sa nangagi.

Chapter 9: The Aftermath

The group felt sad after everything that happened. They lost their dreams and felt bad.

Yoko said, "I can't believe it's all gone."

Emiko answered, "We made mistakes. But we can move on."

They tried to find new things to do. Chieko said, "I'm painting again. It's helping me feel better."

But they still remembered the past.