Cebuano | Jaap in Moscow

Jaap sa Moscow - A1

Kapitulo 2: Ang Enigmatic Nadya

Usa ka gabii, miadto si Jaap sa usa ka cafe. Nakakita siya ug babaye ug niingon, "Hello, ako diay si Jaap. Pwede ba ko mulingkod?"

Mipahiyom si Nadya, "Oo. Ako diay si Nadya."

Nakagusto si Jaap kang Nadya. Daghan silag gisulti. Nagtrabaho si Nadya sa FSB. Usa ka adlaw niana, niingon siya, "Jaap, lisod ug peligroso akong trabaho. Madawat ba nimo kana?"

Niingon si Jaap, "I care for you, Nadya. I understand." Naghalok sila ug nagpabilin.

Chapter 2: The Enigmatic Nadya

One night, Jaap went to a café. He saw a woman and said, "Hello, I'm Jaap. Can I sit here?"

Nadya smiled, "Yes. I'm Nadya."

Jaap liked Nadya. They talked a lot. Nadya worked for the FSB. One day, she said, "Jaap, my job is hard and risky. Can you accept that?"

Jaap said, "I care for you, Nadya. I understand." They kissed and stayed together.