Cebuano | Jaap in Moscow

Jaap sa Moscow - A1

Kapitulo 11: Pagbalik sa Moscow

Mga bulan human mamatay si Nadya, si Jaap mibalik sa Moscow aron hinumdoman ang ilang panag-uban. Nahimamat niya si Ivan, kinsa mitabang kaniya.

Jaap: "Gipabalik sa Moscow ang mga panumduman, malipayon ug magul-anon."

Ivan: "Importante nga dawaton ang pagkawala ni Nadya, Jaap."

Si Jaap mibisita sa mga espesyal nga lugar, dayon nanamilit kang Nadya sa iyang lubnganan. Balik sa Amsterdam, si Jaap nagsugod sa pagtagamtam pag-usab sa kinabuhi uban sa mga higala ug pamilya, nahinumdom kang Nadya apan nagpaabot sa bag-ong mga kasinatian.

Chapter 11: Returning to Moscow

Months after Nadya died, Jaap went back to Moscow to remember their time together. He met Ivan, who helped him.

Jaap: "Moscow brings back memories, both happy and sad."

Ivan: "It's important to accept Nadya's loss, Jaap."

Jaap visited special places, then said goodbye to Nadya at her grave. Back in Amsterdam, Jaap started to enjoy life again with friends and family, remembering Nadya but looking forward to new experiences.