Cebuano | Jaap in Moscow

Jaap sa Moscow - A1

Kapitulo 5: Pagpaniid ug Impluwensya

Nagsugod si Jaap sa pagtrabaho kauban ang FSB ug nahimamat ang iyang magtutudlo, si Ivan. Miingon si Ivan, "Welcome, Jaap. Gisultihan ko ni Nadya bahin nimo. Nalipay mi nga naa ka."

"Salamat, Ivan. Daghan kog gustong makat-onan," tubag ni Jaap.

Nakita ni Jaap nga delikado apan kulbahinam ang pagpaniid. Gisultihan niya si Nadya bahin niini. "Gitudloan ko ni Ivan unsaon pagkuha og impormasyon. Talagsaon kini!" ingon siya.

“Oo, pero pag-amping,” pahimangno ni Nadya.

Usa ka adlaw, nakakuha si Jaap og importanteng datos apan hapit na madakpan. Miikyas siya ug nakigkita kang Nadya. "Maayo ang imong gibuhat," ingon niya.

Sa ulahi, gisultihan ni Jaap si Nadya, "Kini nga trabaho makahadlok, apan nalipay ako nga kami nag-uban."

Ang ilang kinabuhi makapahinam, apan kini mahimong mas lisud sa dili madugay.

Chapter 5: Spying and Influence

Jaap started working with the FSB and met his mentor, Ivan. Ivan said, "Welcome, Jaap. Nadya told me about you. We're happy you're here."

"Thanks, Ivan. I want to learn a lot," replied Jaap.

Jaap found spying to be dangerous but exciting. He talked to Nadya about it. "Ivan taught me how to get information. It's amazing!" he said.

"Yes, but be careful," Nadya warned.

One day, Jaap got important data but was almost caught. He escaped and met Nadya. "You did well," she said.

Later, Jaap told Nadya, "This work is scary, but I'm glad we're together."

Their life was exciting, but it would get more difficult soon.