Cebuano | Jaap in Moscow

Jaap sa Moscow - A1

Kapitulo 6: Usa ka Kalibutan sa Sobra

Si Jaap ug Nadya nagpuyo sa lisod nga kalibotan sa Moscow. Miadto sila sa daghang mga partido ug nag-atubang sa daghang mga hagit. Usa ka gabii, nakigsulti si Jaap kang Nadya.

Jaap: "Dili nako kaya ning kinabuhia, Nadya."

Nadya: "Kinahanglan nga lig-on ta, Jaap."

Nagpabilin sila nga magkauban, apan ang mga butang nahimong mas lisud. Wala sila kahibalo nga usa ka dakong kausaban ang umaabot.

Chapter 6: A World of Excess

Jaap and Nadya lived in a difficult world in Moscow. They went to many parties and faced many challenges. One night, Jaap spoke to Nadya.

Jaap: "I can't handle this life, Nadya."

Nadya: "We must be strong, Jaap."

They stayed together, but things got harder. They didn't know a big change was coming soon.