Cebuano | Jaap in Moscow

Jaap sa Moscow - A1

Kapitulo 7: Gugma sa Malisud nga Panahon

Gihigugma pag-ayo ni Jaap ug Nadya ang usag usa. Nagkalainlain sila og mga ideya, apan malipayon sila nga magkauban.

Usa ka adlaw niana, niingon si Jaap, "Nadya, ikaw akong bato. Kinahanglan ko ikaw."

Nitubag si Nadya, "Akoa man ka, Jaap. Team mi."

Nakakuha ug dakong trabaho si Jaap. Nabalaka sila niini apan nagpabiling lig-on. Wala sila kahibalo nga usa ka makapasubo nga butang ang mahitabo sa dili madugay.

Chapter 7: Love in a Hard Time

Jaap and Nadya loved each other a lot. They had some different ideas, but they were happy together.

One day, Jaap said, "Nadya, you're my rock. I need you."

Nadya replied, "You're mine too, Jaap. We're a team."

Jaap got a big job. They worried about it but stayed strong. They didn't know a sad thing would happen soon.