Cebuano | The Price of Sugar, the Cost of Love

Ang Presyo sa Asukal, ang Gasto sa Gugma - A1

Ang Presyo sa Asukal, ang Gasto sa Gugma - A1

Niining kulbahinam nga istorya, ang batan-ong Liisa nakahimamat sa adunahang tawo nga si Antti. Nagkahigugmaay sila ug malipayong kinabuhi. Apan ang mga sekreto mogawas, ug ang tanan mausab. Makalahutay ba ang ilang gugma? Apil sila Liisa ug Antti sa usa ka panaw nga puno sa gugma, bakak, ug mga surpresa.

Kapitulo 1: Usa ka Sinaw nga Pagsugod

Si Liisa miadto sa usa ka nindot nga party. Nakilala niya si Antti, isa ka manggaranon nga tawo. Ganahan sila sa usag usa.

"Hello, ako diay si Antti. Ikaw?"

"Liisa," ingon niya.

Nagstorya sila ug naglingaw-lingaw. Nangutana si Antti, "Ganahan ka ba sa nindot nga mga butang?"

“Oo,” tubag ni Liisa.

Mipahiyom si Antti. "Makatabang ko niana."

Naghinam-hinam si Liisa. Siya adunay ubang adunahan nga mga higala, apan si Antti espesyal.

Chapter 1: A Shiny Start

Liisa went to a fancy party. She met Antti, a rich man. They liked each other.

"Hello, I'm Antti. You?"

"Liisa," she said.

They talked and had fun. Antti asked, "Do you like nice things?"

"Yes," Liisa replied.

Antti smiled. "I can help with that."

Liisa was excited. She had other rich friends, but Antti was special.