Cebuano | The Price of Sugar, the Cost of Love

Ang Presyo sa Asukal, ang Gasto sa Gugma - A1

Kapitulo 11: Masubo nga Kinabuhi ni Liisa

Mitan-aw si Liisa sa samin. Nagbutang siya og makeup ug sinina. Saba iyang mga anak.

"Pag hilom!" siya miingon.

Si Liisa nakigdeyt kang Bernard.

“Hello, Liisa,” ni Bernard.

“Hello, Bernard,” tubag niya.

Nagstorya sila ug nag-inom. Gihikap siya pag-ayo ni Bernard.

“Mangadto ta sa akong dapit,” ingon niya.

“Okay,” miuyon siya, nga gibati og kaguol.

Chapter 11: Liisa's Sad Life

Liisa looked in the mirror. She put on makeup and a dress. Her children were noisy.

"Be quiet!" she said.

Liisa went on a date with Bernard.

"Hello, Liisa," said Bernard.

"Hello, Bernard," she replied.

They talked and had drinks. Bernard touched her a lot.

"Let's go to my place," he said.

"Okay," she agreed, feeling sad.