Cebuano | The Price of Sugar, the Cost of Love

Ang Presyo sa Asukal, ang Gasto sa Gugma - A1

Kapitulo 2: Ang Dakong Bakak

Sayong mipauli si Antti. Nakita niya ang mga mensahe sa mga lalaki sa tablet ni Liisa. Nasuko siya.

Antti: "Liisa, kini ba nga mga lalaki ang imong mga sugar daddy?"

Liisa: "Dili, Antti, ikaw ra ang akong gihigugma."

Antti: "Ikaw namakak nako! Dili ko makasalig nimo."

Liisa: "Palihug, Antti. Pasayloa ko."

Mibiya si Antti, ug mihilak si Liisa. Naguba ang ilang relasyon.

Chapter 2: The Big Lie

Antti came home early. He saw messages from men on Liisa's tablet. He was angry.

Antti: "Liisa, are these men your sugar daddies?"

Liisa: "No, Antti, you're my only love."

Antti: "You lied to me! I can't trust you."

Liisa: "Please, Antti. I'm sorry."

Antti left, and Liisa cried. Their relationship was broken.