Cebuano | The Price of Sugar, the Cost of Love

Ang Presyo sa Asukal, ang Gasto sa Gugma - A1

Kapitulo 3: Ang Kasamok ni Aimo ug Eino

Nasuko si Antti kang Aimo ug Eino. Gusto niya nga mabutang sila sa kasamok. Gihangyo niya si Anneli nga tabangan siya. Naghimo sila og peke nga mga papel bahin sa Aimo ug Eino nga nagbuhat og dili maayo nga mga butang.

"Sakto ba kini?" pangutana ni Anneli.

“Oo, gipasakitan ko nila,” ni Antti.

Si Aimo ug Eino napriso. Nalipay si Antti sa pagkakaron.

Chapter 3: Aimo and Eino's Trouble

Antti was angry with Aimo and Eino. He wanted to get them in trouble. He asked Anneli to help him. They made fake papers about Aimo and Eino doing bad things.

"Is this right?" Anneli asked.

"Yes, they hurt me," said Antti.

Aimo and Eino went to prison. Antti was happy for now.