Cebuano | The Price of Sugar, the Cost of Love

Ang Presyo sa Asukal, ang Gasto sa Gugma - A1

Kapitulo 7: Usa ka Bag-ong Pagsugod

Gitan-aw ni Antti si Liisa ug miingon, "Liisa, I love you. Magsugod ta pag-usab. Magpakasal ka nako?"

Nalipay si Liisa ug miingon, "Oo, Antti. Pakaslan ko ikaw."

Namalhin sila sa matahom nga balay duol sa dagat. Si Liisa miingon, "Kini usa ka matahum nga balay." Si Antti mitubag, "Kini hingpit alang kanamo."

Magkauban, malipayon sila ug nagsugod sa ilang bag-ong kinabuhi.

Chapter 7: A New Start

Antti looked at Liisa and said, "Liisa, I love you. Let's start again. Will you marry me?"

Liisa was happy and said, "Yes, Antti. I will marry you."

They moved to a beautiful house near the sea. Liisa said, "This is a lovely home." Antti replied, "It's perfect for us."

Together, they were happy and began their new life.