Cebuano | The Price of Sugar, the Cost of Love

Ang Presyo sa Asukal, ang Gasto sa Gugma - B1

Kapitulo 3: Pagkapukan ni Aimo ug Eino

Naglingkod si Antti sa iyang lamesa, nagpitik sa iyang mga tudlo sa sinaw nga nawong. Dili niya makalimtan ang imahe sa iPad ni Liisa, nga nagpakita sa mga mensahe gikan sa iyang mga sugar daddy. Naulaw kaayo siya, ug tungod niini gusto niya nga makigbalik kanila. Gipili niya nga magsugod uban nila Aimo ug Eino, kinsa iyang suod nga mga higala sa negosyo. Sila silotan tungod sa ilang gibuhat.

Gitawagan niya ang iyang kasaligang katabang, si Anneli. "Anneli, nanginahanglan ko sa imong tabang sa paghimo sa pipila ka mga papel nga nagpakita nga si Aimo ug Eino nalambigit sa grabe nga mga krimen sa puti."

Nagduha-duha kadiyot si Anneli. "Sigurado ka ba niini, Antti?"

"Oo, sigurado kaayo ko. Ug gamita ang Dropbox sa kompanya, palihog. Himoon namo nga morag naghimo sila og insider trading ug money laundering gamit ang kwarta gikan sa peke nga pagbaligya sa kendi. Mahimo ba nimo kana?"

"Mahimo ko, Antti. Apan sigurado ka ba nga kini ang husto nga buhaton?" Gipangutana pag-ayo ni Anneli.

Mikusog ang tingog ni Antti. "Kini ra ang buhaton. Gusto nako nga mobati sila og kasakit sama sa akong gibati. Karon, sugod sa pagtrabaho."

Paglabay sa pipila ka semana, nagkita sila si Antti ug Anneli sa iyang opisina aron tan-awon ang peke nga mga papel. "Maayo nga trabaho, Anneli," miingon si Antti, nga nagtan-aw sa bakak nga ebidensya. "Karon, siguradohon nako nga makuha kini sa mga awtoridad."

"Apan Antti, dili ba kini layo kaayo?" Nangutana si Anneli nga morag nabalaka.

"Nasayop sila, Anneli. Giluiban ko nila, ug bayran nila kini." Determinado ang tingog ni Antti.

Si Aimo ug Eino gidakop dayon base sa mga papeles nga gitanom ni Antti. Ang ilang pagsulay dali ug klaro. Samtang gikuha sila nga giposasan, si Antti mibarog sa gawas sa korte, mibatig katagbawan samtang sila gihatagan ug taas nga sentensiya sa pagkabilanggo.

“I hope they enjoy their time in prison,” matod niya sa iyang kaugalingon, nga naghunahuna na sa sunod niyang target: Hemmo, Toivo, ug Viljo. Apan kana nga plano kinahanglan nga maghulat. Sa pagkakaron, si Antti nalipay sa pagkapukan nila Aimo ug Eino, ang iyang panginahanglan sa pagpanimalos natagbaw sa pagkakaron.

Chapter 3: Aimo and Eino's Downfall

Antti was sitting at his desk, tapping his fingers on the shiny surface. He couldn't forget the image of Liisa's iPad, showing messages from her sugar daddies. He felt really embarrassed, and this made him want to get back at them. He chose to start with Aimo and Eino, who were his close business friends. They were going to be punished for what they did.

He called his reliable assistant, Anneli. "Anneli, I need your help to make some papers that show Aimo and Eino are involved in serious white-collar crimes."

Anneli hesitated for a moment. "Are you sure about this, Antti?"

"Yes, I'm very sure. And use the company's Dropbox, please. We'll make it look like they were doing insider trading and money laundering with money from fake candy sales. Can you do that?"

"I can, Antti. But are you certain this is the right thing to do?" Anneli asked carefully.

Antti's voice became stronger. "It's the only thing to do. I want them to feel pain like I have. Now, start working."

A few weeks later, Antti and Anneli met in his office to look at the fake papers. "Great job, Anneli," Antti said, looking at the false evidence. "Now, I'll make sure the authorities get these."

"But Antti, isn't this going too far?" Anneli asked, looking worried.

"They did something wrong, Anneli. They betrayed me, and they'll pay for it." Antti's voice was determined.

Aimo and Eino were arrested soon after based on the papers Antti had planted. Their trial was quick and clear. As they were taken away in handcuffs, Antti stood outside the court, feeling satisfied as they were given long prison sentences.

"I hope they enjoy their time in prison," he said to himself, already thinking about his next targets: Hemmo, Toivo, and Viljo. But that plan would have to wait. For now, Antti was happy with the downfall of Aimo and Eino, his need for revenge satisfied for the time being.