Cebuano | Trainwreck Casanova

Trainwreck Casanova - A1

Kapitulo 2: Ang Aksidente

Si Steve miadto sa riles sa tren aron makakita og espesyal nga tren. Kauban niya ang iyang higala, si Malcolm.

"Tan-awa, anaa ang tren!" Matud ni Steve, excited.

“Pagbantay, Steve,” pahimangno ni Malcolm.

Miduol kaayo si Steve sa mga agianan. Laing tren ang miigo kaniya. Nagtawag si Malcolm og ambulansya.

"Maayo ba siya?" pangutana ni Malcolm, nabalaka.

"Wala kami kahibalo," miingon ang paramedic. "Paningkamotan namo ang among pinakamaayo."

Chapter 2: The Accident

Steve went to the train tracks to see a special train. He was with his friend, Malcolm.

"Look, there's the train!" Steve said, excited.

"Be careful, Steve," Malcolm warned.

Steve got too close to the tracks. Another train hit him. Malcolm called an ambulance.

"Will he be okay?" Malcolm asked, worried.

"We don't know," the paramedic said. "We'll try our best."