Cebuano | Trainwreck Casanova

Trainwreck Casanova - A1

Kapitulo 11: Mga Tren

Nagbutang si Steve og gamay nga dulaan nga master station sunod sa plataporma. Mibagting ang doorbell. Ang iyang silingan, si Ian.

"Hello, Steve. Bag-ong mga tren?" pangutana ni Ian.

"Oo nga," masaya si Steve. "Gipahimutang ko sila karong gabii."

"Moadto sa kombensiyon sa tren?" pangutana ni Ian.

“Oo, excited ko,” tubag ni Steve.

"Unsa man ang bahin sa pagpakita sa imong mga tren sa uban?" Gisugyot ni Ian.

"Tingali usa ka adlaw," miingon si Steve. Mipahiyom siya ug mibalik sa iyang mga tren.

Chapter 11: Trains

Steve put a small station master toy next to the platform. The doorbell rang. It was his neighbour, Ian.

"Hello, Steve. New trains?" Ian asked.

"Yes," Steve said, happy. "I'm setting them up tonight."

"Going to the train convention?" Ian asked.

"Yes, I'm excited," Steve answered.

"What about showing your trains to others?" Ian suggested.

"Maybe one day," Steve said. He smiled and went back to his trains.