Cebuano | Trainwreck Casanova

Trainwreck Casanova - A1

Kapitulo 6: Pagtabang sa mga Higala

Nakakat-on si Steve unsaon pagkamaayo sa pagpakigdeyt. Gusto niya nga motabang sa uban. Naghimo siya og kurso nga gitawag og "Train to Attraction." Giimbitar niya ang iyang mga higala sa iyang balay.

Steve: "Makakat-on kita nga mosalig sa mga babaye."

Darren: "Unsaon nato pagbuhat niana?"

Steve: "Ang pagbansay makahimo kanimo nga masaligon."

Gitudloan sila ni Steve og mga tip. Ang mga higala ganahan niini. Nagpasalamat si Darren kang Steve. Nalipay si Steve.

Chapter 6: Helping Friends

Steve learned how to be good at dating. He wanted to help others. He made a course called "Train to Attraction." He invited friends to his home.

Steve: "We'll learn to be confident with ladies."

Darren: "How do we do that?"

Steve: "Practice makes you confident."

Steve taught them tips. The friends liked it. Darren thanked Steve. Steve felt happy.