Cebuano | Trainwreck Casanova

Trainwreck Casanova - A1

Kapitulo 7: Ang Dakong Kinabuhi

Ang patag ni Steve puno sa kalingawan ug musika. Nakigsulti siya sa iyang higala nga si Tom.

"Makatuo ka ba niini?" Nangutana si Steve.

"Kini talagsaon," miingon si Tom.

Usa ka gwapa nga babaye nga ginganlag Jessica miduol kanila. Nagstorya sila ug nangatawa. Malipayon kaayo si Steve sa iyang bag-ong kinabuhi. Mas ganahan siya sa mga party ug mga higala kaysa mag-inusara.

Chapter 7: The Great Life

Steve's flat was full of fun and music. He spoke to his friend Tom.

"Can you believe this?" Steve asked.

"It's amazing," Tom said.

A pretty woman named Jessica came up to them. They talked and laughed. Steve felt very happy with his new life. He liked the parties and friends more than being alone.